ข้อกำหนดและเงื่อนไข กิจกรรม “Magnum MAGnificent Experience ประสบการณ์ฟินเหนือระดับ ฟินอินเบลเยียม”

กำหนดวิธีการร่วมกิจกรรม:

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยซื้อสินค้า แม็กนั่ม ในรูปแบบแท่งรสชาติ Magnum Classic / Magnum Almond / Magnum White Almond และ Magnum Belgian Chocolate Luxe จากร้านค้าที่ร่วมรายการ แล้วนำรหัสจากไม้ไอศกรีม แม็กนั่ม มากรอกเพื่อลุ้นรับรางวัลผ่านช่องทาง website https://www.unileverprokhum.com/MAGnificentexperience2023/ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความประสงค์ในการจะร่วมสนุกจะต้องกดยอมรับในข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม และกรอกรหัสบนไม้ไอศกรีมจำนวน 8 หลัก ให้ถูกต้องเพื่อใช้ในการสุ่มรางวัล รวมทั้งต้องเก็บไม้ไอศกรีมที่มีรหัสไว้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนเพื่อรับของรางวัล

ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า: ร้านค้าที่จัดจำหน่ายทั่วประเทศ

วันที่เริ่มรายการ / วันสิ้นสุดรายการ / วัน เวลา สถานที่จับรางวัล

วันที่เริ่มกิจกรรม : 1 ตุลาคม 2566 เวลา 00:00 น.

วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23:59 น.

สถานที่จับรางวัล : บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ของสถานที่จับรางวัล : 3/16 นนทบุรี 48 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

วันที่ประกาศรางวัล : 9 ธันวาคม 2566 เวลา 18:00 น. ทาง Facebook Page: Magnum Thailand และเว็บไซต์ https://www.unileverprokhum.com/MAGnificentexperience2023/

ผู้ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์ภายใน : 9-18 ธันวาคม 2566

ขอบเขตการเล่น : เฉพาะบุคคลที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทย

รายละเอียดของรางวัล (มูลค่า / จำนวน)

รายการ มูลค่าต่อหน่วย (บาท) จำนวนรางวัล
ทั้งหมด
มูลค่ารวม (บาท)
รางวัลที่ 1 Magnum MAGnificent Experience ประสบการณ์ฟินเหนือระดับ #ฟินอินเบลเยี่ยม รางวัลละ 2 ที่นั่ง 597,140 5 2,985,700
รางวัลที่ 2 กระเป๋าเดินทาง Rimowa Essential Lite Cabin S 26,000 15 390,000
รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลห้างสรรพสินค้า มูลค่า 500 บาท 500 400 200,000

จำนวนของรางวัลทั้งรายการ 420 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,575,700 บาท

ทั้งนี้ (1) รางวัล Magnum MAGnificent Experience ประสบการณ์ฟินเหนือระดับ #ฟินอินเบลเยี่ยม มูลค่า 597,140 บาท นั้น รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้น Business Class ไป - กลับเส้นทาง กรุงเทพฯ – เบลเยี่ยม
- ค่าวีซ่าประเทศเบลเยี่ยม
- ค่ารถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พักโรงแรมจำนวน 3 คืน
- ค่าอาหาร 10 มื้อ
- ค่าบัตรผ่านเข้าชมตามที่ตกลงหรือระบุในรายการเดินทาง
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าประกันชีวิตในวงเงิน 2,000,000 บาท และค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 150,000 บาท ระหว่างการเดินทาง

(2) สถานที่ในเบลเยียม รวมถึงวันและเวลา เป็นไปตามที่ผู้จัดจะกำหนดในภายหลัง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยผู้โชคดีจะต้องมีความพร้อมและสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ โดยไม่มีข้อจำกัดต่างๆ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ การห้ามเดินทางออกนอกประเทศ หรือ การห้ามเดินทางเข้าประเทศเบลเยียม เป็นต้น

(3) ราคาของรางวัลยังไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ คือ
- ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุในรายการการเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ เป็นต้น
- ค่าประกันภัยในกิจกรรมผาดโผน หรือมีอัตราเสี่ยงสูงที่ผิดไปจากการท่องเที่ยวทั่วไป
- ค่าตรวจ RT-PCR / ATK ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ถ้ามี)
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

(4) ตั๋วโดยสารเครื่องบินไม่สามารถใช้เดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

(5) กรุณาสำรองที่นั่งก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ของผู้เดินทาง (ภาษาอังกฤษ) วัน/เดือน/ปี สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ทั้งนี้วันหมดอายุต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางไปและกลับ) สำเนาหน้าวีซ่าประเทศกลุ่มเชงเก้น (หากมี) เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และหลักฐานการยืนยันสิทธิ์รับรางวัล

รูปแบบการจับรางวัลและเกณฑ์การตัดสิน

1. ผู้จัดกิจกรรมดำเนินการจับรางวัลโดยจับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดทั่วราชอาณาจักรไทย โดยผู้จัดกิจกรรมจะเก็บ รวบรวมและพิมพ์ข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมที่ส่งมาทาง website https://www.unileverprokhum.com/MAGnificentexperience2023/ ตามจำนวนสิทธิทั้งหมด แล้วตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วนำมารวมกองกันไว้ และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

สำหรับของรางวัลมีรายการดังนี้

- รางวัลที่ 1 Magnum MAGnificent Experience ประสบการณ์ฟินเหนือระดับ #ฟินอินเบลเยี่ยม รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,985,700 บาท
- รางวัลที่ 2 กระเป๋าเดินทาง Rimowa Essential Lite Cabin S มูลค่า 26,000 บาท จำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 390,000 บาท
- รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลห้างสรรพสินค้า มูลค่า 500 บาท จำนวน 400 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 200,000 บาท

ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมกระทำการในลักษณะข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ จะถูกตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมนี้ หรือไม่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้

1.1 การกรอกข้อมูลเท็จเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม หรือการกรอกข้อมูลที่ผิดพลาด

1.2 ผู้โชคดีที่แสดงเจตนาว่าไม่ประสงค์จะรับรางวัลจากรายการกิจกรรมนี้อย่างชัดเจน

1.3 กรณีที่ชื่อของผู้โชคดีในกิจกรรมและผู้รับรางวัลไม่ตรงกัน

1.4 กรณีที่มีการใช้ชื่อ หรือข้อมูล ที่ไม่เหมาะสม

1.5 ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับรางวัลมาด้วยวิธีที่ทุจริต เช่น การขโมยข้อมูลที่แสดงตัวตนจากผู้อื่น, การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ, การใช้ช่องโหว่ภายในโปรแกรมเพื่อแสวงโอกาสการได้รับสิทธิ์ เป็นต้น

1.6 กรณีที่ผู้โชคดีไม่มีไม้ไอศกรีมที่ใช้กรอกรหัสพร้อมรหัสมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน

2. กิจกรรมชิงโชคจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยจะเริ่มขึ้นใน วันที่ 1 ตุลาคม และจะสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยจะประกาศผลในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 18:00 น. ผ่านประกาศในช่องทาง website https://www.unileverprokhum.com/MAGnificentexperience2023/ และ Facebook Page : Magnum Thailand

3. ผู้โชคดีดำเนินการยืนยันตัวบุคคล ผ่านทาง Facebook Page : Magnum Thailand

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงหลักฐานไม้ไอศกรีมที่มีรหัสตรงกับเลขที่ได้รับรางวัล เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล ร่วมกับบัตรประชาชน หากไม่มีไม้ไอศกรีมพร้อมรหัส จะถูกตัดสิทธิการได้รับรางวัลทันที

วิธีการยืนยันสิทธิ์และเงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 9 - 18 ธันวาคม 2566 โดยส่งแจ้งยืนยันสิทธิ์มาที่กล่องข้อความ Facebook Page : Magnum Thailand

2. ของรางวัล ได้แก่

- รางวัลคือ บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ - เบลเยี่ยม (ชั้น Business Class) จำนวน 2 ที่นั่ง รวมค่าอาหารและค่าที่พัก พร้อมโปรแกรมท่องเที่ยว 6 วัน 3 คืน รวมถึงค่าขอวีซ่าการเดินทางรวมทั้งหมด 5 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 597,140 บาท *อัตราฯ ตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีน้ำมัน โดยคำนวณ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 รวมมูลค่าของรางวัลตลอดรายการทั้งสิ้น 2,985,700 บาท

- กระเป๋าเดินทาง Rimowa Essential Lite Cabin S มูลค่า 26,000 บาท จำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 390,000 บาท

- บัตรกำนัลแทนเงินสดมูลค่า 500 บาทสำหรับซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าตามที่บริษัทกำหนด จำนวน 400 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 200,000 บาท โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

3. หลังจากผู้โชคดีมีการส่งข้อความมาทางแฟนเพจ Magnum Thailand แอดมินจะส่งข้อมูลให้ผู้โชคดีแจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยมีวิธีการ ดังนี้

3.1. ผู้โชคดีให้ข้อมูล ดังนี้

3.1.1. ชื่อ – นามสกุล

3.1.2. ที่อยู่

3.1.3. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

3.1.4. สำเนาบัตรประชาชน

3.1.5. รายละเอียดหน้าพาสปอร์ต

3.1.6. Email

3.1.7. ไม้ไอศกรีมที่มีรหัสตรงกับประกาศทางหน้าเพจ

3.1.8. หลักฐานการชำระภาษีของรางวัล (สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ โดยจะต้องทำการชำระค่าภาษี ภายใน 7วัน หลังจากได้รับแจ้งข้อมูลการชำระภาษี)

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือกำหนดการเดินทาง โดยการเดินทางจะเกิดขึ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2567

5. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของของรางวัล

6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป. 101/25448 จากราคาเต็มของรางวัลด้วยตนเอง ก่อนรับของรางวัลเท่านั้น หากไม่ได้รับการติดต่อหรือชำระค่าภาษีภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล

7. หากไม่สะดวกชำระภาษีรางวัล 5% ตามที่กำหนดไว้ ถือว่าสละสิทธิ์

8. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ โดยทางผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้เดินทางด้วยตนเอง และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

9. ของรางวัลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุก หากไม่ปฏิบัติตามกติกา มีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริต ในการร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลังให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ออกจากการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่ผู้ชนะไม่ติดต่อผู้จัดกิจกรรม หรือไม่มารับของรางวัล หรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่สืบเนื่องจากรางวัลที่ได้รับภายในวัน หรือเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ และไม่ประสงค์จะรับของรางวัลอีกต่อไป บริษัท ฯ จะทำการพิจารณาให้รางวัลกับผู้โชคดีท่านอื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือบริษัทฯ อาจพิจารณานำของรางวัลไปบริจาคสภากาชาด หรือสาธารณกุศล ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรต่อไป

11. ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ และ/หรือ เนื่องจากของรางวัลไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบของรางวัล และผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ผู้โชคดีเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่ตนเลือกหลังจากที่ได้ยืนยันการแลกของรางวัลแล้วทุกกรณี

12. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ยืดขยาย หรือถอนกิจกรรมได้โดยดุลพินิจของผู้จัดกิจกรรมเพียงผู้เดียว

13. รูปของรางวัลที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โฆษณา บรรจุภัณฑ์หรืออื่นใดนั้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14. กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรม หรือผู้ชนะการประกวดที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์เรียกร้องให้ปกครองของผู้ชนะต้องเป็นผู้เซ็นรับทราบในเอกสารยืนยันการรับรางวัล และหรือร่วมกิจกรรมใดๆ ได้ตามที่ผู้จัดกิจกรรมกำหนด หากผู้ร่วมกิจกรรม หรือผู้ชนะกิจกรรมไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวมายื่นให้ผู้จัดกิจกรรมดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรม หรือผู้ชนะการประกวดดังกล่าวสละสิทธิในการร่วมกิจการรม และหรือการรับของรางวัลโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

15. ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหาย หรือสิ่งใดๆ จากผู้จัดกิจกรรม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด และหรือ Magnum ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา

16. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้โชคดี โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่าได้ให้ความยินยอมให้ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิอย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย ของผู้ร่วมกิจกรรม และหรือผู้ชนะการประกวด เพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยไม่ต้องบอกกล่าวใดๆ ต่อผู้ร่วมกิจกรรม และหรือผู้ชนะการประกวด และผู้ร่วมกิจกรรม และผู้ชนะการประกวดไม่มีสิทธิในการร้องขอกรรมสิทธิ หรือค่าตอบแทนในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

17. ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรมและหรือผู้ชนะการประกวด อันเนื่องจากปัญหาของระบบหรือเทคนิค และบุคคลที่สามแต่อย่างใด

18. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

19. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้

20. ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสีย บาดเจ็บ หรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม หรือเกิดขึ้นจากบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม รวมถึง ไม่รับผิดชอบในความขัดข้อง หรือ การหยุดชะงักของระบบคอมพิวเตอร์ หรือ Page Facebook หรืออื่นใด

21. ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดใดๆ ต่อการสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดมาจากเหตุธรรมชาติ การกระทำของภาครัฐ หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใดก็ตาม โดยผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดในการชดใช้ค่าทดแทนใดๆ หรือค่าอื่นใดสำหรับการสูญเสียดังกล่าว

22. กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายประเทศไทย หากเกิดข้อขัดแย้งใดๆ ขึ้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามผู้ร่วมกิจกรรมสละสิทธิ์ทั้งปวงในการเรียกร้องค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา ค่าทนายความอันสมเหตุสมผล และสิทธิ์ในการรับสิ่งอื่นใดเพื่อเป็นการตอบแทนหรือแทนที่รางวัลเหล่านี้ นอกเหนือไปจากค่าใช้จ่ายที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้จ่ายไปจริง (เช่น ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้) และผู้ร่วมกิจกรรมสละสิทธิ์ทั้งปวงในการเพิ่มจำนวนค่าเสียหายหรือเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมอีกด้วย

23. หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ “ผู้จัดกิจกรรม” บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 161 ถนน พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วัน และเวลาทำการ

24. โปรดทราบว่าเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราไม่สามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดเยี่ยมชมประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา (https://www.unilevernotices.com/privacy-notices/thailand-thai.html)

25. ข้อมูลของผู้ร่วมสนุก ถือเป็นข้อมูลของบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด โดยผู้ที่ให้ข้อมูลได้ยอมรับให้ทางบริษัทสามารถติดต่อกลับ ส่งของรางวัล และส่งรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ อย่างไรก็ตามหากผู้ร่วมสนุกได้เลือกให้ความยินยอมกับทางบริษัท ติดต่อในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น ผู้ร่วมสนุกตกลงยินยอมให้บริษัท ติดต่อท่านทางช่องทางอื่นๆ ในอนาคต หรือใช้ในวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในความยินยอม

รายละเอียด “ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม”

เนื้อหาต่อไปนี้จะปรากฏในกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับในเงื่อนไขก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม

- กิจกรรมชิงโชคจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยจะเริ่มขึ้นใน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 และจะสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยจะประกาศผลในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 18:00 น. ผ่านประกาศในช่องทางที่จัดกิจกรรม และFacebook Page : Magnum Thailand โดยผู้โชคดีต้องส่งข้อความมาที่กล่องข้อความ Facebook Page: Magnum Thailand เพื่อแจ้งข้อมูลและวิธีการยืนยันสิทธิ์

- ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลสำหรับบุคคลที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน แต่หากได้รับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องสามารถนำไม้ไอศกรีมพร้อมรหัสด้านหลังที่ตรงกัน เพื่อมายืนยันสิทธิ์เท่านั้น หากไม่มีไม้ไอศกรีมพร้อมรหัสด้านหลัง จะถือว่าเป็นโมฆะทันที

- ผู้โชคดีแจ้งยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัลภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี และจะต้องยอมรับในเงื่อนไขการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัว หากไม่ยอมรับในเงื่อนไข อาจถูกปฏิเสธการมอบรางวัล และจะไม่มีการสุ่มหาผู้โชคดีใหม่เพื่อมอบรางวัลดังกล่าวอีกครั้ง

- ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์รางวัลที่ได้รับให้กับผู้อื่น และไม่สามารถขอแลกเป็นเงินสดได้

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญหาย เหตุอันตรายใดๆ ก็ตาม อันเนื่องมาจากการรับและการใช้งานรางวัลจากกิจกรรมของบริษัทฯ

- การเข้าร่วมกิจกรรมถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงและยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมด

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าประเทศเบลเยี่ยม ให้ถือว่ารางวัลเป็นโมฆะ

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

- ข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรมถือเป็นข้อมูลของบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด โดยผู้ที่ให้ข้อมูลได้ยอมรับให้ทางบริษัทสามารถติดต่อกลับ และส่งรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ และจะมีการเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตามหากผู้ร่วมสนุกได้เลือกให้ความยินยอมกับทางบริษัท ติดต่อในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น ผู้ร่วมสนุกตกลงยินยอมให้บริษัท ติดต่อท่านทางช่องทางอื่นๆ ในอนาคต หรือใช้ในวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในความยินยอม

โปรดทราบว่าเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราไม่สามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดเยี่ยมชมประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา หรือ https://www.unilevernotices.com

หมายเหตุ: ใบอนุญาตเลขที่ 437/2566 สถานที่ออกใบอนุญาตที่ อำเภอเมืองนนทบุรี

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินรายการและตัดสิน

1. คุณสุมนทิพย์ สุวัฒนประดิษฐ์
2. คุณสุภาวรรณ ชนะไชยะสกุล

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินและสักขีพยาน (มีหน้าที่ในการตรวจสอบการพิมพ์สลากเป็นสักขีพยานใน การจับรางวัล)

1. ผู้แทนสื่อมวลชน และ/หรือ
2. เจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ